HUISHOUDELIJK REGLEMENT KVK DAMES

ALGEMENE AFSPRAKEN EN REGELS

De algemene regels en afspraken bevatten een aantal bepalingen van praktische aard voor speelsters, begeleiders en trainers.  Het damesbestuur zorgt ervoor dat deze afspraken worden geduid en gerespecteerd.

Bij het niet naleven van deze regels kunnen zij, in verhouding tot de ernst en de frequentie van de overtreding, een sanctie treffen in de vorm van een disciplinaire schorsing tijdens de wedstrijden of een voorstel tot boete overmaken aan het directiecomité van KVK Tienen.  Speelsters aanvaarden ook het boetereglement zoals beschreven.

Deze afspraken hebben als uitgangspunt de speelsters alle kansen te geven om zich zo goed mogelijk als voetballer te ontwikkelen.  Maar voetbal in de club gaat over meer :

 • Eerlijk spel, waarbij ‘eervol spelen’ zeer belangrijk is;

 • Evolueren in een team waarbij ploeggenoten, trainers en begeleiders partners zijn;

 • Leren respecteren van tegenstanders en spelleiders;

 • Plezier hebben in wat je doet !

 

Concreet betekent dit dat we in de eerste plaats van onze speelsters, maar ook van de trainers, begeleiders en van fans aandacht vragen voor volgende afspraken :

 

Studie en Voetbal

Studeren is een wezenlijk deel van je toekomst.Net als het voetbal dat voor je is.Als voetbalclub willen we graag dat onze leden hun schoolloopbaan ernstig nemen.Elk op zijn eigen niveau en zonder een waardeoordeel te vellen.Is er een probleem ? Spreek ons aan.Misschien kunnen we samen zoeken naar oplossingen.Dat sluit perfect aan bij onze normen en waarden. Want vergeet niet, een goed diploma is altijd een perfecte match bij een voetballoopbaan.

​Stiptheid

Speelsters respecteren de afspraken met de trainers hierover;

 • Je ben 15 min voor start van de training aanwezig.  Je bent 1 u 30 min voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig;

 • Je hebt altijd je ID kaart bij;

 • Na de wedstrijd : max 15 min douchen met venster open (ventilatie) en samen aan tafel in de Bodega/kantine;

 • Bij afwezigheid wordt de trainer altijd tijdig verwittigd.  De speelster (of de ouders) nemen hierin zelf het initiatief;

 • Andere afspraken dienen in samenspraak met de trainers vastgelegd te worden.

Kleedkamer

 • In het kleedkamergedeelte, in alle binnenruimtes is er een strikt rookverbod;

 • Geen GSM gebruik in de kleedkamers;

 • Na training op natuurgras worden schoenen buiten uitgedaan;

 • Ouders en buitenstaanders zijn niet welkom in het kleedkamergedeelte;

 • Waardevolle voorwerpen worden ter bewaring gegeven aan een verantwoordelijke.  De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal;

 • Per ploeg worden er 2 verantwoordelijke speelsters aangeduid die ervoor zorgen dat de kleedkamer proper achtergelaten wordt : zuiver, droog en alle rommel in de vuilnisbak (ook de kleedkamer van de tegenstander);

 • De materiaalmeesters hebben de supervisie over het kleedkamergedeelte.

 

Verzorging

 • Bij ernstige blessures laat de speelster een diagnose stellen door een arts;

 • Eventuele opvolging bij actieve Kiné.

Communicatie

 • Voor alle sportieve vragen kan je terecht bij Van Bael Thomas, trainer;

 • Voor alle niet sportieve vragen kan je terecht bij Marchal Nancy, afgevaardigde;

 • Alle info over wedstrijden en trainingen ontvang je via ProSoccerData.  Vergeet niet de app te installeren;

 • Op regelmatige basis ontvang je een nieuwsbrief.  Of bekijk de FB-pagina KVK Tienen Dames;

 • Meer info :  http:// www.kvktienen.be

Gedrag en stijl

 • Correct, respectvol en sportief gedrag zijn een absolute basiswaarde binnen de club;

 • Elke speelster vertegenwoordigt de club naar de buitenwereld toe steeds op een waardige wijze;

 • Ouders geven het goede voorbeeld.  Na de wedstrijd gaan we nooit in discussie met de trainer of anderen;

 • De speelster bouwt mee aan de kameraadschappelijke sfeer binnen de groep;

 • Indien een speelster een functie in een andere club wilt uitoefenen, dient dit eerst goedgekeurd te worden door de verantwoordelijke van KVK Tienen.

Verplaatsingen

 • De verplaatsingen gebeuren door speelsters, ouders, trainers en/of andere vrijwilligers;

 • Bij verre verplaatsingen kan in samenspraak met het directiecomité een bus worden voorzien;

 • Bij busreizen vertrekken we gezamenlijk naar de wedstrijden en komen samen weer terug.

Bodega/kantines

 • We zorgen voor een positieve sfeer en klimaat, ook ten opzichte van de tegenstanders;

 • We tonen respect voor de accommodatie, de materialen en de mensen werkzaam in de Bodega en kantines;

 • Speelsters A-ploeg zijn verplicht aanwezig te zijn na de wedstrijd voor eventuele hapjes;

 • De speelsters brengen na de training op donderdag (verplicht) minimum 2 maal per maand (meer mag ook) een bezoek aan de Bodega/kantine.  Een kalender wordt in augustus opgesteld en overhandigd aan de mensen van de Bodega.  Op vraag kan een maaltijd genuttigd worden aan democratische prijzen of een feestje (verjaardag, …) georganiseerd worden.  De mensen van de Bodega voorzien hapjes. (dit zijn afspraken die gelden voor elk seniorenteam binnen KVK Tienen)

Kledij

 • Wedstijdshirt blijft eigendom van KVK Tienen

 • Voor én na de wedstrijd dienen alle speelsters het uitgangstenue van KVK Tienen te dragen.

Events

 • Ouders, fans, speelsters, enz. worden verwacht om regelmatig deel te nemen aan de activiteiten/evenementen van de club.  Dit is nodig om de oplopende kosten van een kwalitatieve sportomgeving te dekken en een aanvaardbare lidgeldprijs te handhaven;

 • Op minimum 3 events kom je een handje helpen, op minimum 3 events ben je aanwezig als gast.

 • Start BBQ :                       augustus 2022

 • Pensenkermis :               oktober 2022

 • Funky Friday Party :       september 2022 en maart 2022

 • Nieuwjaarsreceptie :     januari 2023

 • Eetdagen :                        februari of maart 2023

 • Eindseizoen BBQ :          juni 2023

 • Onder voorbehoud :      Bodega Open Air Festival :              eind augustus 2023

 • Ploegvoorstelling :  A-ploeg neemt deel aan de officiële ploegvoorstelling in augustus 2022.Alle andere teams dienen aanwezig te zijn als sympathieke steun.

FINANCIEEL

 

Lidgelden
De lidgelden voor de seniorendamesteams seizoen 2022 – 2023 worden bepaald op 375,00 € inclusief het basiskledingpakket MACRON.

 

Toegangsprijs wedstrijden

 

 • Speelsters hebben toegang tot alle wedstrijden van KVK Tienen;

 • Voor alle anderen, ouder dan 16 jaar, bedraagt de toegangsprijs :

 • 3,00 € jeugdwedstrijden

 • 5,00 € dames A-ploeg, Beloften en P4

 • 10,00 €/15,00 € bij eerste elftal mannen

Of anders afgesproken via (jeugd)abonnementen (50,00 €) te verkrijgen via het Jeugdbestuur

KVK Tienen.

 

ACCOMMODATIE - TERREINEN

 

Gebruiksvoorschriften Kunstgras

 • Het kunstgrasterrein mag niet bespeeld worden bij sneeuw, hagel en ijzel of bij temperaturen beneden -10 °C of bij overvloedige regenval waarbij er zich plassen vormen op het terrein.  Het is verboden sneeuw en ijzel te verwijderen;

 • Mobiele doelen :

Altijd de veiligheidsvoorwaarden naleven :

- Gewicht plaatsen tegen kantelen

- Doelen altijd los van de grond dragen : Niet verslepen of schuiven op het tapijt

 • Kunstgrasterrein alleen betreden met propere schoenen :

 • Vlakke schoenzool, speciale “turf”schoenen of voetbalschoenen met plastic studs;

 • Alleen sporters mogen het kunstgrasterrein betreden;

 • We respecteren ook de andere gebruikers van de site;

 • Na gebruik wordt het kunstlicht onmiddellijk gedoofd als er geen ploegen meer trainen/spelen.

Inbreuken op de verbodsbepalingen : zie boetereglement.

 

Verbodsbepalingen Kunstgras en Natuurgras

Op het kunstgrasterrein is het strikt verboden :

 • Te roken of afval zoals kauwgom, plastic of andere producten achter te laten;

 • Te eten en/of glazen flessen te gebruiken en/of alcoholische dranken te nuttigen;

 • De orde te verstoren en/of de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar te brengen;

 • Dieren mee te nemen;

 • Gebruik van niet aangepast schoeisel :           metalen studs;

Inbreuken op de verbodsbepalingen :zie boetereglement

 

Gebruiksvoorschriften Natuurgras

 • De grasterreinen mogen bij hevige regen, ijzel, sneeuw of indien hard bevroren alleen bespeeld worden na uitdrukkelijk akkoord van de jeugdmanager of jeugdvoorzitter;

 • Men dient de activiteiten steeds zoveel mogelijk over het natuurgrasterrein te verspreiden zonder dezelfde zones intensief te belasten;

 • Mobiele doelen :

Altijd de veiligheidsvoorwaarden naleven :

 • Gewicht plaatsen tegen kantelen

 • Doelen altijd los van de grond dragen : Niet verslepen of schuiven

 • Alleen sporters mogen het terrein betreden;

 • Na gebruik wordt het kunstlicht onmiddellijk gedoofd als er geen ploegen meer trainen/spelen;

 • We respecteren de andere gebruikers van de site.

 

Onderhoud & controle door de gebruikers

Na ieder gebruik dienen de terreinen proper en materiaalvrij gemaakt te worden :

 • Losse doelen en ander sporttechnisch materiaal verwijderen, ballen van het terrein, afval verwijderen, eventuele schade laten vaststellen en melden;

 • De gebruikers zijn ook verantwoordelijk voor het proper maken van het pad rondom het kunstgrasterrein na de training.

 

Verantwoordelijkheid en schade bezoekende teams

 • Bij wedstrijden is de thuisploeg verantwoordelijk om mogelijke schade en inbreuken door bezoekers te laten vaststellen door de scheidsrechter(s).

 • De gebruikers dienen alle voorzorgen te nemen om te voorkomen dat door zijn/haar schuld, nalatigheid of gebrek aan voorzorg hinder of schade zou worden veroorzaakt aan de terreinen van vzw KVK Tienen met inbegrip van kleedkamers, kantines, parking en alle aanhorigheden.

 • Eventuele beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan vzw KVK Tienen op het secretariaat of per mail : secretariaat@kvktienen.be

 

Boetereglement

Bij overtreding van bovenvermelde leefregels kunnen boetes opgelegd worden.Goeie afspraken maken goede vrienden.Voor alle duidelijkheid, deze boetes komen niet in de kas van de club maar in de boetekas van de ploeg.Deze kas kan gebruikt worden voor feestjes en donderdagavondbezoeken aan de Bodega/kantines.De boetes worden meteen betaald aan de afgevaardigde van de ploeg.

 • Bij onbehoorlijk gedrag ten opzichte van de medespeelsters, trainers, afgevaardigde(n), bestuursleden, publiek, scheidsrechters en derden kan een boete of sanctie volgen van het bestuur damesvoetbal :                                                           >=       25,00 € +

Evt schorsing

 • Te vermijden gele kaart :                                                                       5,00 €

 • Te vermijden rode kaart :                                                                     20,00 €

 • Een ongewettigde afwezigheid op training of wedstrijd :                  5,00 €

 • Te laat op training of wedstrijd zonder te verwittigen :                     2,50 €

 • Weigering deelname wedstrijd B-ploeg :                                           10,00 € + Evt schorsing

 • Niet aanwezig in de Bodega/kantine volgens de afspraken :            3,00 €

 • GSM :           per inbreuk een boete                                                       3,00 €

 • Training :     kleedkamers niet in orde                                                  3,00 € per aangeduide persoon

 • Inbreuk :      verbodsbepalingen/gebruiksvoorschriften kunstgras    25,00 € / ploeg

 

Bij verlies van een bal zal de boetekas bijdragen voor een nieuwe.

Alle boetes komen in de speelsterkas en worden onmiddellijk betaald aan de afgevaardigde.